אל גל - קטלוג אמבטיות

א ג נ י ו ת ו ת ע ל ו ת | א מ ב ט י ו ת | F S א מ ב ט י ו ת

א ג נ י ו ת ו ת ע ל ו ת | א מ ב ט י ו ת | F S א מ ב ט י ו ת

1 2 / 1 3 1 6 / 1 7 1 4 / 1 5 ֲִא ר י א ל A r i e lֵ Yu v a l A r b e l נ עמ י N e o m i 1 8 / 2 1 2 4 / 2 5 2 2 / 2 3 ב ר B a r Ta m a r תמר 2 6 / 2 7 3 0 / 3 1 2 8 / 2 9 O f r i ע ו פר י A v i s h a g אב ישג D a n i e l ֵד נ י אל ִ ּ ָ R o t e m ֵר ותם ּ Ma y a ָמאיה 3 2 / 3 3 3 6 / 3 7 3 4 / 3 5 אקר י ל י ות F S א מ ב ט י ו ת מ ג י ע ו ת עם א ב י ק מ ו ב נ ה FS * כ ל האמ ב ט י ו ת

3 8 / 3 9 4 2 / 4 3 4 0 / 4 1 L i r i ל י ר י Zoha r a ז ו הרה D a f n a ָדפ נ ה N o n a נ ו נ ה E s t h e r אסתר 4 4 / 4 5 4 8 / 4 9 5 0 / 5 1 5 2 / 5 3 4 6 / 4 7 L a i l a ל י לה I s t anbu l א י סט נ ב ו ל I s t anbu l א י סט נ ב ו ל 5 4 / 5 5 6 0 / 6 1 5 6 / 5 9 Water Jewels וואטר ג'ולס Cocoon קוקון D o r o n ד ו ר ו ן 6 2 / 6 5 6 8 / 6 9 6 6 / 6 7 ֶג פ ן ֶּ G e f e n Combo קומבו ה ל י ס H e l i c e

7 4 / 7 5 8 2 / 8 3 7 6 / 8 1 8 4 / 8 9 9 6 / 9 7 9 0 / 9 5 1 0 1 / 9 8 1 1 0 / 1 1 1 1 0 2 / 1 0 5 1 1 2 / 1 1 3 1 0 6 / 1 0 9 1 1 4 / 1 1 7 i S t o n e F S א מ ב ט י ו ת D a r i a דריה Ke r e n ֶֶקר ן B e l a ב לָה L i o r ל י א ו ר S h i l a t שי לָת I n b a r ע נ ב ָר H a d a s ַ הדַס G e v a ַ ג בע A l um a ַ אל ו מָה L i b i ל י ב י S h a k e d שקד מג י ע ות עם אב י ק מ ו ב נ ה FS * כ ל האמבט י ות H i l a הילָה

א מ ב ט י ו ת אקר י ל י ות סט י י ל S t y l e סט י י ל S t y l e א ו ר ב ן U r b a n ב א ל א נ ס Balance ס י מט ר י ק S ym e t r i c פ ר ד י י ס Parad i se A d v a ָאדו וה צ ו ר T z u r ס ו פ י ה S o f i a אמ ר ל ד Emerald ו נ ו ס Ve n u s ט ר ה Te r a 1 4 0 / 1 4 1 1 4 6 / 1 4 7 1 5 2 / 1 5 3 1 5 8 / 1 5 9 1 4 2 / 1 4 3 1 4 8 / 1 4 9 1 5 4 / 1 5 5 1 6 0 / 1 6 1 1 4 4 / 1 4 5 1 5 0 / 1 5 1 1 5 6 / 1 5 7 1 6 2 / 1 6 3

ב א ל א נ ס Balance פ ר ד י י ס Parad i se נ ו פ ר N o f a r מ נ טה Ma n t a קר ט ל Car t e l 1 6 4 / 1 6 5 1 7 0 / 1 7 1 1 6 6 / 1 6 7 1 7 2 / 1 7 3 1 7 4 / 1 7 5 1 6 8 / 1 6 9 E d e n עד ן

1 1 8 / 1 2 1 1 2 4 / 1 3 7 1 7 7 1 7 9 1 8 0 / 1 8 3 1 8 4 / 1 8 7 ב ר ז י ם ו באנ י׳ג ו נ ו׳ג אקסלי ין L ס ו ו י ט איסטנבול פי ות ואביקים תע ל ו ת כ ר י ו ת א ב י ז ר י ם i S t o n e א ג נ י ו ת

א ק ר י ל י ו ת F S א מ ב ט י ו ת

1 2 Acryl ic, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

1 3 אקר י ל י ו ת FS אמ ב ט י ו ת ח״ש 9 , 8 4 0 , ל ב ן מט ח״ש 1 0 , 9 4 0 , אפ ו ר מט ח״ש 1 0 , 9 4 0 , שח ו ר מט 1 6 0 x 8 0 x 5 8 c m ֲִא ר י א ל A r i e lֵ מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 1 9 0

1 4 Acryl ic, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ ח״ש 8 , 9 6 0 , ל ב ן מט ח״ש 7 , 9 6 0 , ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 7 , 9 6 0 , ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 8 , 9 6 0 , ל ב ן מט 1 5 0 x 7 2 x 6 0 c m 1 5 0 x 7 2 x 6 0 c m 1 7 0 x 7 8 x 6 0 c m 1 7 0 x 7 8 x 6 0 c m

1 5 אקר י ל י ו ת FS אמ ב ט י ו ת Yu v a l מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 1 9 0

1 6 Acryl ic, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

1 7 אקר י ל י ו ת FS אמ ב ט י ו ת A r b e l ח״ש 9 , 5 7 0 , ל ב ן מט 1 7 0 x 8 5 x 6 0 c m מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 1 9 0

1 8 Acryl ic, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

1 9 אקר י ל י ו ת FS אמ ב ט י ו ת ח״ש 9 , 7 0 0 , ל ב ן מט ח״ש 1 0 , 7 8 0 , שח ו ר מט נ עמ י N e o m i 1 7 0 x 8 0 x 5 8 c m מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 1 9 1

2 0 Acryl ic, Free Standing

2 1 אקר י ל י ו ת FS אמ ב ט י ו ת

2 2 Acryl ic, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

2 3 אקר י ל י ו ת FS אמ ב ט י ו ת ח״ש 1 0 , 2 8 0 , שח ו ר מט ח״ש 9 , 1 8 0 , ל ב ן מט ב ר B a r 1 6 5 x 8 0 x 5 9 c m מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 1 9 1

2 4 Acryl ic, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ ח״ש 8 , 9 6 0 , ל ב ן מט צמ ו דת ק י ר 1 7 0 x 7 8 x 6 0 c m

2 5 אקר י ל י ו ת FS אמ ב ט י ו ת Ta m a r תמר מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 1 9 1

2 6 Acryl ic, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ ח״ש 8 , 9 6 0 שמא ל ,ל ב ן מט ח״ש 8 , 9 6 0 ל ב ן מט , י מ י ן 1 7 0 x 7 8 x 6 0 c m צמ ו דת ק י ר צמ ו דת ק י ר * בתמ ו נ ה מ ו פ י ע צ ד י מ י ן

2 7 אקר י ל י ו ת FS אמ ב ט י ו ת O f r i ע ו פר י מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 1 9 2

2 8 Acryl ic, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

2 9 אקר י ל י ו ת FS אמ ב ט י ו ת ח״ש 6 , 3 8 0 , ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 9 , 4 2 0 , ל ב ן מט ח״ש 1 0 , 5 2 0 , שח ו ר מט ּנ ו ג ָה N o g a 1 7 0 x 8 5 x 5 8 c m מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 1 9 2

3 0 Acryl ic, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

3 1 אקר י ל י ו ת FS אמ ב ט י ו ת ח״ש 9 , 5 0 0 , ל ב ן מט 1 6 5 x 7 0 x 6 0 c m A v i s h a g אב ישג מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 1 9 2

3 2 Acryl ic, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

3 3 אקר י ל י ו ת FS אמ ב ט י ו ת D a n i e l ֵד נ י אל ִ ּ ָ מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 1 9 3 ח״ש 6 , 3 8 0 , ל ב ן מ ב ר י ק 1 6 8 x 7 7 x 6 7 c m

3 4 Acryl ic, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

3 5 אקר י ל י ו ת FS אמ ב ט י ו ת מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 1 9 3 Ma y a ָמאיה ח״ש 7 , 9 0 0 , ל ב ן מ ב ר י ק * ניתנת להתקנה עם פיית מילוי 1 5 2 x 7 5 x 5 8 c m 1 6 0 x 7 0 x 5 8 c m ח״ש 8 , 1 5 0 , ל ב ן מ ב ר י ק

3 6 Acryl ic, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ ח״ש 8 , 9 6 0 , ל ב ן מט ח״ש 8 , 0 0 0 , ל ב ן מ ב ר י ק 1 7 0 x 7 5 x 6 0 c m

3 7 אקר י ל י ו ת FS אמ ב ט י ו ת R o t e m ֵר ותם ּ מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 1 9 3

3 8 Acryl ic, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

3 9 אקר י ל י ו ת FS אמ ב ט י ו ת ח״ש 9 , 3 2 0 , ל ב ן מט 1 6 2 x 8 0 x 5 5 c m L i r i ל י ר י מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 1 9 4

4 0 Acryl ic, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

4 1 אקר י ל י ו ת FS אמ ב ט י ו ת מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 1 9 4 D a f n a ָדפ נ ה ח״ש 6 , 3 8 0 , ל ב ן מ ב ר י ק 1 7 0 x 7 5 x 5 8 c m

4 2 Acryl ic, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ ח״ש 5 , 4 4 0 , ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 5 , 9 4 0 , ל ב ן מ ב ר י ק 1 7 0 x 7 5 x 7 2 c m 1 5 5 x 7 5 x 7 2 c m ח״ש 7 5 0 , ר ג ל י ם שח ו ר מט 4 סט ח״ש 1 , 0 2 0 , ר ג ל י ם ז ה ב 4 סט

4 3 אקר י ל י ו ת FS אמ ב ט י ו ת Z o h a r a ז ו הרה מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 1 9 4

4 4 Acryl ic, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

4 5 אקר י ל י ו ת FS אמ ב ט י ו ת 1 4 5 x 7 4 x 7 7 c m מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 1 9 5 ח״ש 4 , 9 5 0 , ל ב ן מ ב ר י ק N o n a נ ו נ ה

4 6 Acryl ic, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

4 7 אקר י ל י ו ת FS אמ ב ט י ו ת 1 6 9 x 7 4 x 6 2 c m L a i l a ל י לה ח״ש 5 , 1 8 0 ז ו ג ית (דו שיפועית) לבן מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 1 9 5

4 8 Acryl ic, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ ח״ש 4 , 8 0 0 , ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 4 , 7 0 0 , ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 4 , 8 5 0 , ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 7 5 0 , ר ג ל י ם שח ו ר מט 4 סט ח״ש 1 , 0 2 0 , ר ג ל י ם ז ה ב 4 סט ח״ש 4 , 8 0 0 , ל ב ן מ ב ר י ק 1 7 0 x 7 1 x 7 7 c m 1 6 0 x 7 1 x 7 7 c m 1 5 2 x 7 1 x 7 7 c m 1 7 6 x 7 1 x 7 7 c m

4 9 אקר י ל י ו ת FS אמ ב ט י ו ת E s t h e r אסתר מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 1 9 5

5 0 Acryl ic, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

5 1 אקר י ל י ת FS אמ ב ט י ו ת מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 1 9 6 I s t a n b u l א י סט נ ב ו ל ח״ש 1 9 , 0 0 0 , צ י ל י נ ד ר , ל ב ן מ ב ר י ק 1 6 0 x 5 6 c m בלבד BTB * הזמנה

5 2 Acryl ic, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

5 3 אקר י ל י ת FS אמ ב ט י ו ת מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 1 9 6 I s t a n b u l א י סט נ ב ו ל ח״ש 1 8 , 0 0 0 , א ו ב א ל , ל ב ן מ ב ר י ק 190 x 90 x 58 cm בלבד BTB * הזמנה

5 4 Acryl ic, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

5 5 אקר י ל י ת FS אמ ב ט י ו ת 1 9 0 x 9 0 x 5 8 cm ח״ש 4 2 , 0 0 0 אמ ב ט י ה ל ב נ ה , ה ל בשה ח י צ ו נ י ת ב א ל ו ן מ ו שח ר מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 1 9 6 Water Jewel s וואטר ג'ולס בלבד BTB * הזמנה

5 6 Acryl ic, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

5 7 אקר י ל י ת FS אמ ב ט י ו ת 1 6 0 x 8 0 x 5 8 c m ח״ש 1 6 , 7 2 0 , ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 2 , 6 4 0 ,מדרגת עץ מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 1 9 7 Cocoon קוקון

5 8 Acryl ic, Free Standing

5 9 אקר י ל י ת FS אמ ב ט י ו ת

6 0 Acryl ic, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

6 1 אקר י ל י ו ת FS אמ ב ט י ו ת D o r o n ד ו ר ו ן ח״ש 6 , 6 5 0 , ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 6 , 8 6 0 , ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 6 , 6 5 0 , ל ב ן מ ב ר י ק 1 6 0 x 6 9 x 5 7 c m 1 5 0 x 7 0 x 5 6 c m 1 7 0 x 7 0 x 5 9 c m מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 1 9 7 * ניתנת להתקנה עם פיית מילוי

6 2 Acryl ic, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

6 3 אקר י ל י ו ת FS אמ ב ט י ו ת ח״ש 7 , 9 2 0 ,ל ב ן מ ב ר י ק ֶג פ ן ֶּ G e f e n 1 5 2 x 7 5 x 5 8 c m מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 1 9 7 ח״ש 8 , 0 6 0 ,ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 8 , 3 4 0 ,ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 8 , 5 0 0 ,ל ב ן מ ב ר י ק 1 8 0 x 8 0 x 5 8 c m 1 7 0 x 7 5 x 5 8 c m 1 6 0 x 7 5 x 5 8 c m * נ יתנת להתקנה עם פי ית מי ל ו י

6 4 Acryl ic, Free Standing

6 5 אקר י ל י ו ת FS אמ ב ט י ו ת

6 6 Acryl ic, Free Standing

6 7 אקר י ל י ת FS אמ ב ט י ו ת 1 7 0 x 7 5 x 5 4 c m ח״ש 1 0 , 9 0 0 , ל ב ן י מ י ן ח״ש 8 8 0 , פ נ ל ח ז י ת שמא ל / י מ י ן ל ב ן ח״ש 1 , 8 0 0 , אמ ב ט י ו ן שק ו ף ח״ש 1 , 2 3 2 , מ ד ף ע ץ ח״ש 3 8 0 , ל ב ן 7 5 פ נ ל צ ד אמ ב ט י ה נ ג י שה א ב י ז ר י ם נ ל ו ו י ם ח״ש 1 0 , 9 0 0 ,לב ן שמאל מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 1 9 8 Combo קומבו * בתמ ו נ ו ת מ ו פ י ע צ ד י מ י ן

6 8 Acryl ic, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ ה ל י ס H e l i c e ח״ש 9 , 2 0 0 , ל ב ן מ ב ר י ק ק ו ט ר 1 6 0 מע ר כת ע ג ו ל ה ג 'טים, ללא פנ ל ו ללא סט בר ז ים מד ופן 6 : מערכת עיסו י הכ ו ללת

6 9 אקר י ל י ת FS אמ ב ט י ו ת מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 1 9 8 ח״ש 1 5 , 5 0 0 ל ב ן מ ב ר י ק , ק ו ט ר 1 6 0 מע ר כת ע ג ו ל ה ה ל י ס H e l i c e ג'טים וסט ברזים מדופן . עם כיסוי פנל לבן 6 : מערכת עיסוי הכוללת

i S t o n e F S א מ ב ט י ו ת

7 2 iStone, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ P u r e C o l o r c o l l e c t i o n Te r r a z z o c o l l e c t i o n Wh i t e B i e g e Pearl White Sienna Brown B l a c k Sha Misty rain grey Ra i n C l oud Saha r a Ni gh t Sky New קולקצי ית צבעים חלקים קולקצי ית טראצ' ו

7 3 iStone FS אמ ב ט י ו ת i S t o n e הוא חומר אינרטי והומוגני, המיוצר בטכנולוגיה ירוקה וברמת גימור מושלמת. האלמנט הירוק ביותר בחומר זה הינו אורך חיי המוצר. ניתן לשחזר ולתקן את מראה האמבטיה בקלות ולשמר את המראה המקורי של האמבטיה. תהליך הייצור הנקי ואורך חיי המוצר הם מה שהופך את האמבטיות שלנו לידידותיות יותר לסביבה. Te r r a z z o c o l l e c t i o n .iStone מגוון דגמי הטראצ'ו ניתנים ליישום בכל אחד מדגמי אמבטיות הטראצ'ו שכובש מחדש את העולם. למחיר דגם האמבטיה הנבחר 20% תוספת של | מחיר ימים ממועד ההזמנה 80 | זמן אספקה לקוחות פרטיים, אדריכלים ומעצבים מגלים מחדש את החומר, הטכניקה ומגוון אפשרויות העיצוב בשילוב הטרצ'ו ליצירת חללים עוצרי נשימה ועל זמניים.

7 4 iStone, Free Standing

7 5 iStone FS אמ ב ט י ו ת ח״ש 1 4 , 8 0 0 , ל ב ן מט ח״ש 1 7 , 1 0 0 , אפ ו ר מט ח״ש 1 7 , 1 0 0 ,שח ו ר מט 1 5 0 x 7 5 x 5 5 c m D a r i a דריה מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 2 0 0

7 6 iStone, Free Standing

7 7 iStone FS אמ ב ט י ו ת

7 8 iStone, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

7 9 iStone FS אמ ב ט י ו ת ח״ש 1 6 , 3 0 0 , שמפ נ י ה מט ח״ש 1 6 , 3 0 0 , אפ ו ר מט ח״ש 1 6 , 3 0 0 , שח ו ר מט ח״ש 1 5 , 9 0 0 , ל ב ן מט Ke r e n ֶֶקר ן 1 6 0 x 7 0 x 6 3 c m מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 2 0 0 בלבד BTB * צבעים בהזמנה

8 0 iStone, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

8 1 iStone FS אמ ב ט י ו ת

8 2 iStone, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

8 3 iStone FS אמ ב ט י ו ת ח״ש 1 7 , 6 5 0 , ל ב ן מט ח״ש 2 0 , 5 5 0 , ע ץ / ל ב ן B e l a ב לָה 1 6 0 x 8 0 x 5 5 c m מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 2 0 0

8 4 iStone, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

8 5 iStone FS אמ ב ט י ו ת ח״ש 1 5 , 4 0 0 , ל ב ן מט ח״ש 1 6 , 0 0 0 , אפ ו ר מט ח״ש 1 6 , 0 0 0 , שח ו ר מט ח״ש 1 6 , 0 0 0 , בלבד BTB פ נ י ם ל ב ן , ח ו ץ שח ו ר /אפ ו ר מט , בה ז מ נ ה L i o r ל י א ו ר 1 6 0 x 7 0 x 5 5 c m מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 2 0 1

8 6 iStone, Free Standing

8 7 iStone FS אמ ב ט י ו ת

8 8 iStone, Free Standing

8 9 iStone FS אמ ב ט י ו ת

9 0 iStone, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

9 1 iStone FS אמ ב ט י ו ת מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 2 0 1 ח״ש 1 4 , 6 0 0 , ל ב ן מט ח״ש 1 6 , 9 0 0 , אפ ו ר מט ח״ש 1 6 , 9 0 0 , שח ו ר מט S h i l a t שי לָת 1 6 0 x 7 2 x 6 5 c m

9 2 iStone, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

9 3 iStone FS אמ ב ט י ו ת

9 4 iStone, Free Standing

9 5 iStone FS אמ ב ט י ו ת

9 6 iStone, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

9 7 iStone FS אמ ב ט י ו ת ח״ש 1 8 , 2 0 0 , צמ ו דת ק י ר , ל ב ן מט H i l a הילָה 1 7 0 x 7 5 x 5 8 c m מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 2 0 1

9 8 iStone, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

9 9 iStone FS אמ ב ט י ו ת ח״ש 1 8 , 1 0 0 ל ב ן מט , כ ו ל ל פ ר ז ו ל שח ו ר / ל ב ן ח״ש 2 0 , 8 1 5 פ נ י ם ל ב ן , ח ו ץ אפ ו ר מט , כ ו ל ל פ ר ז ו ל שח ו ר / ל ב ן ח״ש 2 0 , 8 1 5 פ נ י ם ל ב ן , ח ו ץ שח ו ר מט , כ ו ל ל פ ר ז ו ל שח ו ר / ל ב ן I n b a r ע נ ב ָר 1 7 7 x 7 2 x 5 4 c m מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 2 0 2 בלבד BTB * צבעים בהזמנה

1 0 0 iStone, Free Standing

1 0 1 iStone FS אמ ב ט י ו ת

1 0 2 iStone, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

1 0 3 iStone FS אמ ב ט י ו ת ח״ש 1 7 , 8 0 0 , ל ב ן מט 1 7 0 x 8 0 x 5 8 c m H a d a s ַ הדַס מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 2 0 2

1 0 4 iStone, Free Standing

1 0 5 iStone FS אמ ב ט י ו ת

1 0 6 iStone, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

1 0 7 iStone FS אמ ב ט י ו ת 1 7 5 x 7 5 x 7 0 c m G e v a ַ ג בע ח״ש 1 6 , 7 5 0 , ל ב ן מט ח״ש 1 7 , 9 0 0 , פ נ י ם ל ב ן מט , ח ו ץ שח ו ר מט מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 2 0 2 בלבד BTB * צבעים בהזמנה

1 0 8 iStone, Free Standing

1 0 9 iStone FS אמ ב ט י ו ת

1 1 0 iStone, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

1 1 1 iStone FS אמ ב ט י ו ת ח״ש 1 8 , 1 5 0 , ל ב ן מט 1 8 0 x 8 0 x 5 5 c m A l um a ַ אל ו מָה מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 2 0 3

1 1 2 iStone, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

1 1 3 iStone FS אמ ב ט י ו ת ח״ש 1 6 , 8 0 0 , ל ב ן מט 1 7 0 x 7 5 x 5 5 c m L i b i ל י ב י מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 2 0 3

1 1 4 iStone, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ ח״ש 1 8 , 5 0 0 , ל ב ן מט 1 8 0 x 8 0 x 6 0 c m

1 1 5 iStone FS אמ ב ט י ו ת S h a k e d שקד מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 2 0 3

1 1 6 iStone, Free Standing המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

1 1 7 iStone FS אמ ב ט י ו ת

1 1 8 ב ר ז י ם המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

1 1 9 ב ר ז י ם ו באנ י׳ג G o v a n i ח״ש 8 , 6 3 0 , ל ב ן מט ח״ש 7 , 5 5 0 , נ י ק ל ח״ש 8 , 6 3 0 , שח ו ר מט

1 2 0 ב ר ז י ם המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ אקסלי ין X l i n e ו נ ו׳ג J u n o ח״ש 6 , 3 5 0 ח״ש 6 , 8 0 0

1 2 1 ב ר ז י ם איסטנבול I s t a n b u l L ס ו ו י ט S u i t L ח״ש 6 , 3 5 0 ח״ש 9 , 0 0 0

i S t o n e א ב י ז ר י ם

1 2 4 iStone, Accessories המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

1 2 5 א ב י ז ר י ם ,iStone כ סא ו ת S t o o l s ח״ש 1 , 4 8 0 , א י י פ ל כ י סא ל ב ן מט ח״ש 1 , 8 9 0 , א י י פ ל כ י סא שח ו ר מט 4 2 x 2 3 x 4 3 c m

1 2 6 iStone, Accessories המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ ח״ש 1 , 4 6 0 , ל י א ו כ י סא ל ב ן מט 4 0 x 3 0 x 4 0 c m

1 2 7 א ב י ז ר י ם ,iStone ח״ש 1 , 3 8 0 , מטא ל כ י סא ל ב ן מט ח״ש 1 , 7 6 0 , ק י ו ב כ י סא ל ב ן מט 3 8 x 2 8 x 4 3 c m 4 2 x 2 3 x 4 3 c m

1 2 8 iStone, Accessories המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

1 2 9 א ב י ז ר י ם ,iStone מ ד פ י ם S h e l v e s ח״ש 7 4 0 , ל ב ן מט 9 0 ב ר מ ד ף ח״ש 8 4 0 , עם מתל ה מ ג בת ל ב ן מט 9 0 ב ר מ ד ף ח״ש 5 6 0 , ל ב ן מט 6 0 ב ר מ ד ף 6 0 x 1 2 x 1 2 c m 9 0 x 1 2 x 1 2 c m 9 0 x 1 2 x 1 2 c m חסר תמונה

1 3 0 iStone, Accessories המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ ח״ש 1 , 4 1 0 , פ ר י מ ד ף שח ו ר מט F.S ח״ש 1 , 4 1 0 , פ ר י מ ד ף אפ ו ר מט F.S ח״ש 9 0 0 , פ ר י מ ד ף ל ב ן מט F.S

1 3 1 א ב י ז ר י ם ,iStone ח״ש 6 4 0 , ל ב ן מט 5 0 ב ו ן מ ד ף ח״ש 4 1 0 , שח ו ר ל ב ן 6 0 מטא ל מ ד ף 5 0 x 1 0 x 8 c m 6 0 x 1 3 x 1 3 c m

1 3 2 iStone, Accessories המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ ח״ש 6 7 0 , ל ב ן מט 3 0 ו ו י ל ס מ ד ף תל ו י ח״ש 7 9 0 , שח ו ר מט 3 0 ו ו י ל ס מ ד ף תל ו י 3 0 x 1 0 x 7 0 c m

1 3 3 א ב י ז ר י ם ,iStone ח״ש 6 4 0 , ל ב ן מט 3 0 ו ו י ל ס מ ד ף ח״ש 7 7 0 , שח ו ר מט 3 0 ו ו י ל ס מ ד ף ח״ש 1 , 2 8 0 , לבן מט 45 ווילס מדף ח״ש 1 , 4 1 0 , שחור מט 45 ווילס מדף 3 0 x 1 0 x 7 0 c m 4 5 x 1 0 x 7 0 c m

1 3 4 iStone, Accessories המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

1 3 5 א ב י ז ר י ם ,iStone מתל ה מ ג בת To w e r R a i l ח״ש 4 1 0 , ל ב ן מט 6 0 ו ו ל נ ס י ה מתל ה מ ג בת 6 0 x 5 x 5 cm ח״ש 4 6 0 , ל ב ן מט 4 5 ט ו ר י נ ו מתל ה מ ג בת 4 5 x 5 x 5 cm ח״ש 3 3 0 , ל ב ן מט 4 5 ו ו ל נ ס י ה מתל ה מ ג בת 4 5 x 5 x 5 cm ח״ש 5 4 0 , ל ב ן מט 6 0 ט ו ר י נ ו מתל ה מ ג בת 6 0 x 5 x 5 cm

1 3 6 iStone, Accessories המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ מח ז י ק נ י י ר P a p e r H o l d e r ח״ש 4 6 0 ,רוונה מחזיק נייר עגול לבן מט 1 2 x 1 2 x 1 2 c m ח״ש 7 2 0 ,רוונה מחזיק נייר קיוב לבן מט ח״ש 7 9 0 ,רוונה מחזיק נייר קיוב שחור מט 1 5 x 1 4 x 1 3 c m ח״ש 3 3 0 ,וולנסיה מחזיק נייר לבן מט ח״ש 3 8 0 ,וולנסיה מחזיק נייר שחור מט 2 0 x 6 . 5 x 2 . 5 c m

1 3 7 א ב י ז ר י ם ,iStone ח״ש 280 ,וולנסיה קולב בודד לבן מט ח״ש 330 ,וולנסיה קולב בודד שחור מט מתל ה ל מ ג בת A H o o k ח״ש 280 , שחור מט 4 טורינו קולב עגול ח״ש 230 , לבן מט 4 טורינו קולב עגול ח״ש 330 , שחור מט 5 טורינו קולב אוואלי ח״ש 280 , לבן מט 5 טורינו קולב אוואלי ח״ש 310 , שחור מט 5 טורינו קולב עגול ח״ש 260 , לבן מט 5 טורינו קולב עגול ח״ש 360 , שחור מט 7 טורינו קולב אוואלי ח״ש 310 , לבן מט 7 טורינו קולב אוואלי 2 . 5 x 4 . 5 x 7 c m 4 x 4 x 4 c m 5 x 4 x 4 . 5 c m 5 x 5 x 4 c m 7 x 4 x 4 . 5 c m

א מ ב ט י ו ת א ק ר ל י ו ת

1 4 0 אמ ב ט י ו ת אקר י ל י ו ת המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ ח״ש 1 , 1 5 0 ח״ש 8 5 0 ח״ש 8 0 0 ח״ש 7 5 0 ח״ש 1 , 4 5 0 ח״ש 1 , 4 9 0 , ל ב ן 1 7 0 פ נ ל ח ז י ת , ל ב ן 1 7 5 פ נ ל ח ז י ת , ל ב ן 1 8 0 פ נ ל ח ז י ת פ נ ל י ם ח״ש 1 , 0 6 0 , ל ב ן 1 6 0 פ נ ל ח ז י ת , ל ב ן 7 5 פ נ ל צ ד , ל ב ן 8 0 פ נ ל צ ד ח״ש 1 , 0 6 0 , ל ב ן 1 5 0 פ נ ל ח ז י ת , ל ב ן 7 0 פ נ ל צ ד ח״ש 1 , 5 5 0 ח״ש 8 2 0 , ל ב ן מט 1 7 0 פ נ ל ח ז י ת ל ב ן מט ח״ש 1 , 4 5 0 , ל ב ן מט 1 6 0 פ נ ל ח ז י ת , ל ב ן מט 7 0 פ נ ל צ ד ח״ש 6 2 0 א ב י ק [ נ י ק ל ] + סט ק ו נ סט ר ו קצ י ה ח״ש 8 6 0 א ב י ק ו פ י י ת מ י ל ו י [ נ י ק ל ] + סט ק ו נ סט ר ו קצ י ה

1 4 1 אמ ב ט י ו ת אקר י ל י ו ת ח״ש 2 , 3 9 2 , ל ב ן 1 7 0 x 8 0 c m ח״ש 2 , 3 4 0 , ל ב ן 1 8 0 x 8 0 c m ח״ש 2 , 4 9 6 , ל ב ן 1 6 0 x 7 5 c m ח״ש 2 , 6 0 0 , ל ב ן 1 7 0 x 7 5 c m ח״ש 2 , 4 4 4 , ל ב ן 1 7 5 x 7 5 c m ח״ש 1 , 9 2 4 , ל ב ן 1 5 0 x 7 0 c m ח״ש 2 , 7 0 4 ל ב ן מט , ח״ש 1 , 7 6 8 , ל ב ן 1 6 0 x 7 0 c m ח״ש 2 , 7 0 4 ל ב ן מט , ח״ש 2 , 0 8 0 , ל ב ן 1 7 0 x 7 0 c m ח״ש 2 , 2 3 6 , ל ב ן 1 7 5 x 7 0 c m סט י י ל S t y l e שטח פ נ י ם א ו פ ט י מ ל י נ י ק ו ז צ ד New New

1 4 2 אמ ב ט י ו ת אקר י ל י ו ת המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ ח״ש 8 5 0 ח״ש 9 5 0 ח״ש 1 , 4 9 0 ח״ש 1 , 6 5 0 , ל ב ן 1 8 0 פ נ ל ח ז י ת , ל ב ן מט 1 8 0 פ נ ל ח ז י ת פ נ ל י ם ל ב ן מט ח״ש 1 , 6 9 0 , ל ב ן 1 9 0 פ נ ל ח ז י ת , ל ב ן 8 0 פ נ ל צ ד , ל ב ן מט 8 0 פ נ ל צ ד ח״ש 6 2 0 א ב י ק [ נ י ק ל ] + סט ק ו נ סט ר ו קצ י ה ח״ש 8 6 0 א ב י ק ו פ י י ת מ י ל ו י [ נ י ק ל ] + סט ק ו נ סט ר ו קצ י ה

1 4 3 אמ ב ט י ו ת אקר י ל י ו ת ח״ש 2 , 7 0 4 ל ב ן מט , ח״ש 2 , 3 9 2 , ל ב ן 1 8 0 x 8 0 c m ח״ש 3 , 0 0 0 , ל ב ן 1 9 0 x 9 0 c m סט י י ל S t y l e שטח פ נ י ם א ו פ ט י מ ל י נ י ק ו ז אמצ ע New

1 4 4 אמ ב ט י ו ת אקר י ל י ו ת המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ ח״ש 6 2 0 א ב י ק [ נ י ק ל ] + סט ק ו נ סט ר ו קצ י ה ח״ש 8 6 0 א ב י ק ו פ י י ת מ י ל ו י [ נ י ק ל ] + סט ק ו נ סט ר ו קצ י ה

1 4 5 אמ ב ט י ו ת אקר י ל י ו ת ח״ש 1 , 5 0 0 , ל ב ן 1 6 0 x 8 0 c m ח״ש 9 6 0 , ל ב ן 1 2 0 x 7 0 c m ח״ש 9 6 0 , ל ב ן 1 4 0 x 7 0 c m ח״ש 9 6 0 , ל ב ן 1 5 0 x 7 0 c m ח״ש 9 6 0 , ל ב ן 1 6 0 x 7 0 c m ח״ש 9 6 0 , ל ב ן 1 7 0 x 7 0 c m א ו ר ב ן U r b a n

1 4 6 אמ ב ט י ו ת אקר י ל י ו ת המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ ח״ש 6 2 0 א ב י ק [ נ י ק ל ] + סט ק ו נ סט ר ו קצ י ה ח״ש 8 6 0 א ב י ק ו פ י י ת מ י ל ו י [ נ י ק ל ] + סט ק ו נ סט ר ו קצ י ה

1 4 7 אמ ב ט י ו ת אקר י ל י ו ת ח״ש 1 , 5 8 8 , ל ב ן 1 7 0 x 7 5 c m ח״ש 9 8 0 , ל ב ן 1 5 0 x 7 0 c m ח״ש 9 8 0 , ל ב ן 1 6 0 x 7 0 c m ח״ש 9 8 0 , ל ב ן 1 7 0 x 7 0 c m ב א ל א נ ס B a l a n c e

1 4 8 אמ ב ט י ו ת אקר י ל י ו ת המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ ח״ש 6 2 0 א ב י ק [ נ י ק ל ] + סט ק ו נ סט ר ו קצ י ה ח״ש 8 6 0 א ב י ק ו פ י י ת מ י ל ו י [ נ י ק ל ] + סט ק ו נ סט ר ו קצ י ה

1 4 9 אמ ב ט י ו ת אקר י ל י ו ת ס י מט ר י ק S ym e t r i c ח״ש 1 , 1 4 0 , ל ב ן 1 5 0 x 7 0 c m ח״ש 1 , 3 3 0 , ל ב ן 1 6 0 x 7 0 c m ח״ש 1 , 3 4 6 , ל ב ן 1 7 0 x 7 0 c m ח״ש 1 , 6 6 6 , ל ב ן 1 7 0 x 8 0 c m

1 5 0 אמ ב ט י ו ת אקר י ל י ו ת המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ ח״ש 6 2 0 א ב י ק [ נ י ק ל ] + סט ק ו נ סט ר ו קצ י ה ח״ש 8 6 0 א ב י ק ו פ י י ת מ י ל ו י [ נ י ק ל ] + סט ק ו נ סט ר ו קצ י ה

1 5 1 אמ ב ט י ו ת אקר י ל י ו ת פ ר ד י י ס P a r a d i s e נ י ק ו ז אמצ ע ח״ש 2 , 2 2 2 , ל ב ן 1 8 0 x 9 0 c m ח״ש 1 , 6 2 9 , ל ב ן 1 7 0 x 8 5 c m

1 5 2 אמ ב ט י ו ת המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ

1 5 3 אמ ב ט י ו ת מפ ר ט ט כ נ י ב עמ ' 1 0 0 ח״ש 8 , 4 9 2 כ ו ל ל פ נ ל ל אמ ב ט י ה ע ג ו ל ה ו ק ו נ סט ר ו קצ י ה A d v a ָאדו וה 1 7 5 ק ו ט ר

1 5 4 אמ ב ט י ו ת אקר י ל י ו ת המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ ח״ש 6 2 0 א ב י ק [ נ י ק ל ] + סט ק ו נ סט ר ו קצ י ה ח״ש 8 6 0 א ב י ק ו פ י י ת מ י ל ו י [ נ י ק ל ] + סט ק ו נ סט ר ו קצ י ה

1 5 5 אמ ב ט י ו ת אקר י ל י ו ת צ ו ר T z u r נ י ק ו ז אמצ ע ח״ש 3 , 7 0 0 , ל ב ן 1 8 0 ק ו ט ר

1 5 6 אמ ב ט י ו ת אקר י ל י ו ת המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ Anti slip optional vailable Sizes: 200/100 cm. Anti slip optional ח״ש 6 2 0 א ב י ק [ נ י ק ל ] + סט ק ו נ סט ר ו קצ י ה ח״ש 8 6 0 א ב י ק ו פ י י ת מ י ל ו י [ נ י ק ל ] + סט ק ו נ סט ר ו קצ י ה

1 5 7 אמ ב ט י ו ת אקר י ל י ו ת נ י ק ו ז אמצ ע ס ו פ י ה S o f i a ח״ש 3 , 6 8 5 , ל ב ן 2 0 0 x 1 0 0 c m

1 5 8 אמ ב ט י ו ת אקר י ל י ו ת המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ ח״ש 6 2 0 א ב י ק [ נ י ק ל ] + סט ק ו נ סט ר ו קצ י ה ח״ש 8 6 0 א ב י ק ו פ י י ת מ י ל ו י [ נ י ק ל ] + סט ק ו נ סט ר ו קצ י ה

1 5 9 אמ ב ט י ו ת אקר י ל י ו ת אמ ר ל ד Em e r a l d נ י ק ו ז צ ד ח״ש 4 , 6 0 8 , ל ב ן 1 6 0 x 1 4 0 c m ח״ש 4 , 4 6 7 , ל ב ן 1 8 0 x 1 4 0 c m ח״ש 5 , 7 5 2 , ל ב ן 1 9 0 x 1 6 0 c m

1 6 0 אמ ב ט י ו ת אקר י ל י ו ת המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ ח״ש 6 2 0 א ב י ק [ נ י ק ל ] + סט ק ו נ סט ר ו קצ י ה ח״ש 8 6 0 א ב י ק ו פ י י ת מ י ל ו י [ נ י ק ל ] + סט ק ו נ סט ר ו קצ י ה

1 6 1 אמ ב ט י ו ת אקר י ל י ו ת ו נ ו ס Ve n u s ח״ש 6 , 2 4 1 , ל ב ן 1 8 5 x 1 2 0 c m בתמ ו נ ה האמ ב ט י ה מא ו ב ז רת כ ג ' ק ו ז י ל המחשה ב ל ב ד . ל א מ ג י עה ב מק ו ר עם ה ב ר ז י ם ב ד ו פ ן ו ה ג ' ט י ם . נ י ק ו ז אמצ ע

1 6 2 אמ ב ט י ו ת אקר י ל י ו ת המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ פ נ ל י ם ח״ש 1 , 7 5 0 , ל ב ן 1 5 0 פ נ ל ח ז י ת ח״ש 1 , 7 0 0 , ל ב ן 1 4 0 פ נ ל ח ז י ת ח״ש 1 , 6 0 0 , ל ב ן 1 2 0 פ נ ל ח ז י ת ח״ש 1 , 6 5 0 , ל ב ן 1 3 0 פ נ ל ח ז י ת ח״ש 1 , 6 0 0 , ל ב ן 1 1 0 פ נ ל ח ז י ת ח״ש 6 2 0 א ב י ק [ נ י ק ל ] + סט ק ו נ סט ר ו קצ י ה ח״ש 8 6 0 א ב י ק ו פ י י ת מ י ל ו י [ נ י ק ל ] + סט ק ו נ סט ר ו קצ י ה

1 6 3 אמ ב ט י ו ת אקר י ל י ו ת ט ר ה Te r a ח״ש 2 , 6 7 3 , ל ב ן 1 4 0 x 1 4 0 c m ח״ש 2 , 8 5 3 , ל ב ן 1 5 0 x 1 5 0 c m ח״ש 2 , 4 2 7 , ל ב ן 1 2 0 x 1 2 0 c m ח״ש 2 , 3 0 4 , ל ב ן 1 1 0 x 1 1 0 c m ח״ש 2 , 3 9 0 , ל ב ן 1 3 0 x 1 3 0 c m אמ ב ט י ה פ י נ ת י ת

1 6 4 אמ ב ט י ו ת אקר י ל י ו ת המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ ח״ש 6 2 0 א ב י ק [ נ י ק ל ] + סט ק ו נ סט ר ו קצ י ה ח״ש 8 6 0 א ב י ק ו פ י י ת מ י ל ו י [ נ י ק ל ] + סט ק ו נ סט ר ו קצ י ה

1 6 5 אמ ב ט י ו ת אקר י ל י ו ת ח״ש 2 , 4 8 0 , ל ב ן שמא ל 1 6 0 x 1 0 0 c m ח״ש 2 , 4 8 0 , ל ב ן י מ י ן 1 6 0 x 1 0 0 c m נ ו פ ר N o f a r

1 6 6 אמ ב ט י ו ת אקר י ל י ו ת המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ פ נ ל י ם ח״ש 1 , 3 5 0 פ נ ל י מ י ן /שמא ל ח״ש 6 2 0 א ב י ק [ נ י ק ל ] + סט ק ו נ סט ר ו קצ י ה ח״ש 8 6 0 א ב י ק ו פ י י ת מ י ל ו י [ נ י ק ל ] + סט ק ו נ סט ר ו קצ י ה

1 6 7 אמ ב ט י ו ת אקר י ל י ו ת מ נ טה Ma n t a ח״ש 2 , 7 5 0 , ל ב ן שמא ל / י מ י ן 1 7 5 x 1 2 0 c m בתמ ו נ ה מ ו צ ג צ ד שמא ל

1 6 8 אמ ב ט י ו ת אקר י ל י ו ת המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ ח״ש 6 2 0 א ב י ק [ נ י ק ל ] + סט ק ו נ סט ר ו קצ י ה ח״ש 8 6 0 א ב י ק ו פ י י ת מ י ל ו י [ נ י ק ל ] + סט ק ו נ סט ר ו קצ י ה

1 6 9 אמ ב ט י ו ת אקר י ל י ו ת קר ט ל C a r t e l נ י ק ו ז צ ד ח״ש 1 , 2 1 0 , ל ב ן 1 1 0 x 7 0 c m ח״ש 1 , 2 1 0 , ל ב ן 1 3 0 x 7 0 c m

1 7 0 אמ ב ט י ו ת אקר י ל י ו ת המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ ח״ש 6 2 0 א ב י ק [ נ י ק ל ] + סט ק ו נ סט ר ו קצ י ה ח״ש 8 6 0 א ב י ק ו פ י י ת מ י ל ו י [ נ י ק ל ] + סט ק ו נ סט ר ו קצ י ה

1 7 1 אמ ב ט י ו ת אקר י ל י ו ת אמ ב ט י ה י ש י ב ה פ ר ד י ס י ש י ב ה P a r a d i s e נ י ק ו ז צ ד ח״ש 1 , 2 1 0 , ל ב ן 1 0 5 x 7 0 c m ח״ש 1 , 4 2 0 , ל ב ן 1 2 0 x 7 0 c m

1 7 2 אמ ב ט י ו ת אקר י ל י ו ת המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ ח״ש 6 2 0 א ב י ק [ נ י ק ל ] + סט ק ו נ סט ר ו קצ י ה ח״ש 8 6 0 א ב י ק ו פ י י ת מ י ל ו י [ נ י ק ל ] + סט ק ו נ סט ר ו קצ י ה

1 7 3 אמ ב ט י ו ת אקר י ל י ו ת ח״ש 1 , 6 8 0 , ל ב ן 1 2 0 x 7 5 x 4 1 c m ח״ש 1 , 8 0 0 , ל ב ן 1 3 0 x 7 5 x 4 1 c m אמ ב ט י ה י ש י ב ה ב א ל א נ ס י ש י ב ה B a l a n c e

1 7 4 אמ ב ט י ו ת אקר י ל י ו ת המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ ח״ש 6 2 0 א ב י ק [ נ י ק ל ] + סט ק ו נ סט ר ו קצ י ה ח״ש 8 6 0 א ב י ק ו פ י י ת מ י ל ו י [ נ י ק ל ] + סט ק ו נ סט ר ו קצ י ה

1 7 5 אמ ב ט י ו ת אקר י ל י ו ת ח״ש 3 , 6 0 0 , ל ב ן מ ב ר י ק 1 9 0 x 9 0 x 5 8 c m E d e n עד ן

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ 1 7 6 ת ו ספ ו ת

1 7 7 כ ר י ו ת כ ר י ו ת P i l l o w s ח״ש 5 4 0 נ ג ה כ ר י ת שח ו ר ה ח״ש 4 3 0 צ דק כ ר י ת שח ו ר ה ח״ש 4 3 0 שב י ט כ ר י ת שח ו ר ה ח״ש 9 8 0 שבתא י כ ר י ת שח ו ר ה ח״ש 2 7 5 פ ל ו ט ו כ ר י ת שח ו ר ה ח״ש 5 4 0 נ ג ה כ ר י ת ל ב נ ה ח״ש 4 3 0 צ דק כ ר י ת ל ב נ ה ח״ש 4 3 0 שב י ט כ ר י ת ל ב נ ה ח״ש 9 8 0 שבתא י כ ר י ת ל ב נ ה ח״ש 2 7 5 פ ל ו ט ו כ ר י ת ל ב נ ה

המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ 1 7 8 ת ו ספ ו ת י ק׳ מפ ר ט ט כ נ י ל מע ר כת ע י ס ו י מ ג ת ו ספ ו ת מ נ ו ע P-2 ק ו נ סט ר ו קצ י ה ט י ם׳ כ ג״סה פ נ ס תא ו ר ה מע ר כת הפע ל ה ק ו נ סט ר ו קצ י ה k o l l e r ס ג ר מ נ י ״ כ 1 ח״ש 1 , 6 0 0 k o l l e r ס ״ כ 2 * הפ רש ל מ נ ו ע ג ר מ נ י P-2 P-2 P-2 פ נ א ו מט י ת פ נ א ו מט י ת פ נ א ו מט י ת 8 1 0 1 4 -1 2 k o l l e r ס ג ר מ נ י ״ כ 1 . 8 /1 ס״ כ 1 . 8 B A S I C P R O P R E M I UM ח״ש 4 2 0 ח״ש 5 , 7 5 0 ח״ש 6 , 1 0 0 ח״ש 4 8 0 ח״ש 5 , 2 0 0

1 7 9 כ ר י ו ת CGS א ב י ק ח״ש 2 0 0 ח״ש 3 2 0 CGS א ב י ק ו פ י י ת מ י ל ו י ח״ש 4 4 0 ח״ש 7 2 0 ח״ש 1 0 4 0 א ב י ק י ם ו פ י ו ת מ י ל ו י א י ט ל ק י שח ו ר מט נ י ק ל מ ו ב רש ז ה ב מ ו ב רש ר ו ז ג ו ל ד נ ח ו שת נ י ק ל ל ב ן

1 8 0 א ג נ י ו ת המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ טא ו Ta o ח״ש 1 , 5 4 0 9 0 x 9 0 ח״ש 2 , 4 2 0 1 6 0 x 9 0 ח״ש 1 , 6 7 2 1 0 0 x 9 0 ח״ש 1 , 7 6 0 1 2 0 x 9 0 ח״ש 1 , 7 6 0 1 4 0 x 9 0 ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 1 , 8 9 2 1 4 0 x 8 0 ח״ש 1 , 4 5 2 8 0 x 8 0 ח״ש 1 , 6 7 2 1 0 0 x 8 0 ח״ש 1 , 8 4 8 1 2 0 x 8 0 ל ב ן מט ח״ש 1 , 7 1 6 9 1 x 9 0 ח״ש 1 , 6 7 2 8 0 x 8 0 ח״ש 2 , 0 6 8 1 0 0 x 8 0 ח״ש 2 , 3 3 2 1 5 0 x 1 0 0 ח״ש 1 , 7 1 6 1 0 0 x 1 0 0 מחיר האגנית כולל סיפון

1 8 1 א ג נ י ו ת נ ו ב ו N o v u ל ב ן מ ב ר י ק ח״ש 1 , 5 9 0 9 0 x 9 0 ח״ש 2 , 1 9 0 1 0 0 x 9 0 ח״ש 2 , 2 9 0 1 1 0 x 9 0 ח״ש 2 , 3 9 0 1 2 0 x 9 0 ח״ש 2 , 4 9 0 1 3 0 x 9 0 ח״ש 2 , 5 9 0 1 4 0 x 9 0 ח״ש 2 , 6 9 0 1 5 0 x 9 0 ח״ש 2 , 7 9 0 1 6 0 x 9 0 ח״ש 2 , 9 9 0 1 7 0 x 9 0 ח״ש 3 , 1 9 0 1 8 0 x 9 0 ח״ש 1 , 6 9 0 9 0 x 7 0 ח״ש 1 , 7 9 0 1 0 0 x 7 0 ח״ש 1 , 8 9 0 1 1 0 x 7 0 ח״ש 2 , 0 9 0 1 2 0 x 7 0 ח״ש 2 , 2 9 0 1 3 0 x 7 0 ח״ש 2 , 3 9 0 1 4 0 x 7 0 ח״ש 2 , 4 9 0 1 5 0 x 7 0 ח״ש 2 , 5 9 0 1 6 0 x 7 0 ח״ש 2 , 6 9 0 1 7 0 x 7 0 ח״ש 2 , 7 9 0 1 8 0 x 7 0 ח״ש 1 , 4 9 0 8 0 x 8 0 ח״ש 1 , 9 9 0 1 0 0 x 8 0 ח״ש 2 , 1 9 0 1 1 0 x 8 0 ח״ש 2 , 2 9 0 1 2 0 x 8 0 ח״ש 2 , 3 9 0 1 3 0 x 8 0 ח״ש 2 , 4 9 0 1 4 0 x 8 0 ח״ש 2 , 6 9 0 1 5 0 x 8 0 ח״ש 2 , 7 9 0 1 6 0 x 8 0 ח״ש 2 , 8 9 0 1 7 0 x 8 0 ח״ש 2 , 9 9 0 1 8 0 x 8 0 מחיר האגנית כולל סיפון

1 8 2 א ג נ י ו ת המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ ה ר מ ו נ י H a r m o n y Shower Trays / 2018 hower Trays / 2018 ח״ש 8 3 5 ל ב ן 7 0 x 7 0 ח״ש 9 0 0 ל ב ן 8 0 x 8 0 ח״ש 9 7 5 ל ב ן 9 0 x 9 0 מחיר האגנית כולל סיפון

1 8 3 א ג נ י ו ת T ס ד רת T S e r i e s ח״ש 1 , 8 5 0 9 0 x 9 0 ח״ש 1 , 9 0 0 1 0 0 x 9 0 ח״ש 1 , 9 5 0 1 1 0 x 9 0 ח״ש 2 , 0 0 0 1 2 0 x 9 0 ח״ש 2 , 2 5 0 1 3 0 x 9 0 ח״ש 2 , 4 5 0 1 4 0 x 9 0 ח״ש 2 , 6 5 0 1 5 0 x 9 0 ח״ש 2 , 8 5 0 1 6 0 x 9 0 ח״ש 3 , 0 5 0 1 7 0 x 9 0 ח״ש 3 , 2 5 0 1 8 0 x 9 0 ח״ש 1 , 6 5 0 9 0 x 7 0 ח״ש 1 , 7 0 0 1 0 0 x 7 0 ח״ש 1 , 7 5 0 1 1 0 x 7 0 ח״ש 1 , 8 0 0 1 2 0 x 7 0 ח״ש 2 , 0 5 0 1 3 0 x 7 0 ח״ש 2 , 1 5 0 1 4 0 x 7 0 ח״ש 2 , 3 5 0 1 5 0 x 7 0 ח״ש 2 , 5 5 0 1 6 0 x 7 0 ח״ש 2 , 7 5 0 1 7 0 x 7 0 ח״ש 2 , 9 5 0 1 8 0 x 7 0 מחיר האגנית כולל סיפון ח״ש 1 , 7 5 0 9 0 x 8 0 ח״ש 1 , 8 0 0 1 0 0 x 8 0 ח״ש 1 , 8 5 0 1 1 0 x 8 0 ח״ש 1 , 9 0 0 1 2 0 x 8 0 ח״ש 2 , 1 5 0 1 3 0 x 8 0 ח״ש 2 , 3 5 0 1 4 0 x 8 0 ח״ש 2 , 5 5 0 1 5 0 x 8 0 ח״ש 2 , 7 5 0 1 6 0 x 8 0 ח״ש 2 , 9 5 0 1 7 0 x 8 0 ח״ש 3 , 1 5 0 1 8 0 x 8 0 ל ב ן מ ב ר י ק

1 8 4 תע ל ו ת

1 8 5 תע ל ו ת אקו וה ו ואל A q u a w a l l אל ג נט V f l o w E l e g a n t סל ים V f l o w S l i m

1 8 6 תע ל ו ת המח י ר י ם א י נ ם כ ו ל ל י ם מע " מ מ ניתנת לחיתוך״ ס 100-30 תעלת קיר אקו וה ו ואל תעלת דקה ניתנת לחיתוך סל ים A q u a w a l l V f l o w S l i m ח״ש 3 , 6 0 0 ח״ש 3 , 1 9 0 ח״ש 2 , 7 9 0 ח״ש 2 , 3 9 0 נ י ק ל מט נ י ק ל מט 1 2 4 מ י ד ה 9 4 מ י ד ה 6 4 מ י ד ה

1 8 7 תע ל ו ת V f l o w תעלה אל ג נט תעלת ניקוז חיבור ישיר פר ו E l e g a n t ח״ש 1 , 9 9 0 נ י ק ל מט ל קר מ י קה 7 9 מ י ד ה ח״ש 1 , 6 9 0 נ י ק ל מט / ל קר מ י קה 5 9 מ י ד ה ח״ש 2 , 4 9 0 מע ו צ ב מט 7 9 מ י ד ה ח״ש 1 , 8 9 0 מע ו צ ב מט 5 9 מ י ד ה ח״ש 1 , 4 9 0 מע ו צ ב מט 3 9 מ י ד ה ח״ש 6 5 0 רשת / קר מ י קה 5 0 מ י ד ה ח״ש 6 2 5 רשת / קר מ י קה 3 0 מ י ד ה ח״ש 7 5 0 רשת / קר מ י קה 7 0 מ י ד ה ח״ש 6 9 0 קר מ י קה 6 0 מ י ד ה

אקר י ל י ות F S א מ ב ט י ו ת | מפ ר ט י ם ט כ נ י י ם

1 9 0 Technical Specifications ֲִא ר י א ל A r i e lֵ Yu v a l A r b e l

1 9 1 מפ ר ט י ם ט כ נ י י ם נ עמ י N e o m i ב ר B a r Ta m a r תמר

1 9 2 Technical Specifications A v i s h a g אב ישג O f r i ע ו פר י

1 9 3 מפ ר ט י ם ט כ נ י י ם D a n i e l ֵד נ י אל ִ ּ ָ R o t e m ֵר ותם ּ Ma y a ָמאיה

1 9 4 Technical Specifications L i r i ל י ר י D a f n a ָדפ נ ה Z o h a r a ז ו הרה

1 9 5 מפ ר ט י ם ט כ נ י י ם N o n a נ ו נ ה L a i l a ל י לה E s t h e r אסתר

1 9 6 Technical Specifications I s t a n b u l א י סט נ ב ו ל I s t a n b u l א י סט נ ב ו ל Water Jewel s וואטר ג'ולס

1 9 7 מפ ר ט י ם ט כ נ י י ם Cocoon קוקון D o r o n ד ו ר ו ן ֶג פ ן ֶּ G e f e n

1 9 8 Technical Specifications Combo קומבו צ ד שמא ל ה ל י ס H e l i c e

i S t o n e F S א מ ב ט י ו ת | מפ ר ט י ם ט כ נ י י ם

2 0 0 Technical Specifications D a r i a דריה Ke r e n ֶֶקר ן B e l a ב לָה

2 0 1 מפ ר ט י ם ט כ נ י י ם L i o r ל י א ו ר S h i l a t שי לָת H i l a הילָה

2 0 2 Technical Specifications I n b a r ע נ ב ָר H a d a s ַ הדַס G e v a ַ ג בע

2 0 3 מפ ר ט י ם ט כ נ י י ם A l um a ַ אל ו מָה L i b i ל י ב י S h a k e d שקד

ר ש י מה | ט י ם״מק

2 0 6 List of Catalouge Numbers CG S - S K 1 4 - A . 0 1 CG S - S K 1 3 4 . 1 2 CG S - S K 1 3 4 . 3 3 CG S - S K 1 3 4 . 76 CG S S K 1 3 4 . 0 1 CG S - S K 1 3 4 . 4 0 CG S - S K 1 3 4 . 1 5 CG S - S K 1 3 4 . 4 3 CG S - S K 1 4 - A . 3 3 CG S - S K 1 4 - A . 4 3 S I DNY 1 6 5WM ADVA D 1 7 5 - P ADVA D 1 7 5 6 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2 6 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 6 0 0 8 0 0 0 1 0 0 2 6 0 0 9 0 0 0 1 0 0 2 5 9 9 9 6 0 6 6 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 A I F E L 4 2WM A I F E L 4 2 BM 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 2 9 9 0 0 0 1 0 0 0 A 4 1 8 1 9 5 7 0 1 2 6 7 5 7 0 1 2 76 5 7 0 1 2 0 4 5 7 0 1 2 9 4 5 7 0 1 2 2 2 AC E 1 8 0WM E C 1 EM1 6 0 4 0W E C 1 EM1 8 0 4 0W PA 1 SU 1 9 0 6 0W 2 0 0 1 , 0 4 0 7 2 0 1 , 0 4 0 4 4 0 1 , 0 4 0 1 , 0 4 0 7 2 0 3 2 0 3 2 0 9 , 5 0 0 כלול במחיר האמבטיה 8 , 4 9 2 9 6 0 9 6 0 9 6 0 9 6 0 1 , 5 0 0 9 6 0 1 , 4 8 0 1 , 8 9 0 1 8 , 0 0 0 1 9 , 0 0 0 9 , 0 0 0 1 , 4 9 0 1 , 8 9 0 1 , 6 9 0 2 , 4 9 0 1 , 9 9 0 1 8 , 1 5 0 4 , 6 0 8 4 , 4 6 7 5 , 7 5 2 ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח CGS אביק דריכה ניקל CGS פ. מילוי זהב + אביק דריכה CGS פ. מילוי לבן + אביק דריכה CGS פ. מילוי נחושת + אביק דריכה CGS פ. מילוי ניקל + אביק דריכה CGS פ. מילוי ניקל מוברש + אביק דריכה CGS פ. מילוי רוז גולד + אביק דריכה CGS פ. מילוי שחור מט + אביק דריכה CGS אביק דריכה לבן CGS אביק דריכה שחור מט 165*70*60 לבן מט F.S אבישג אמבטיה 175 אדווה - פנל לאמבטיה עגולה לבן קוטר 175 אדווה אמבטיה עגולה לבן קוטר לבן ויטרה 120/70 אורבן אמבטיה לבן ויטרה 140/70 אורבן אמבטיה לבן ויטרה 150/70 אורבן אמבטיה לבן ויטרה 160/70 אורבן אמבטיה לבן ויטרה 160/80 אורבן אמבטיה לבן ויטרה 170/70 אורבן אמבטיה 42*23*43 אייפל כיסא לבן מט 42*23*43 אייפל כיסא שחור מט 190/90 אובל לבן F.S איסטנבול אמ 160 צלינדר לבן F.S איסטנבול אמ ניקל JS איסטנבול ברז פ.סטנדינג מעוצב מט V-FLOW 39 אלגנט תעלה מעוצב מט V-FLOW 59 אלגנט תעלה ניקל מט/קרמיקה V-FLOW 59 אלגנט תעלה מעוצב מט V-FLOW 79 אלגנט תעלה ניקל מט לקרמיקה V-FLOW 79 אלגנט תעלה 180*80*55 לבן מט F.S אלומה אמבטיה 160*140 אמרלד אמבטיה לבן 180*140 אמרלד אמבטיה לבן 190*160 אמרלד חדש אמבטיה לבן מק " ט תא ו ר מ ו צ ר מח י ר צ ר כ ן בקט ל ו ג

2 0 7 ט י ם״רש י מת מק SA L I NA 1 5 2W SA L I NA 1 6 2W SA L I NA 1 7 0W SA L I NA 1 76W 5 7 0 1 3 9 1 A 4 1 2 8 8 E X P A R B E L 1 7 0WM A R I EA L 1 6 0GM A R I EA L 1 6 0WM A R I EA L 1 6 0 BM 5 5 2 3 0 0 0 1 0 0 2 5 5 2 1 0 0 0 1 0 0 2 5 5 1 8 0 0 0 1 0 0 2 6 4 5 7 0 0 0 1 0 0 0 6 4 4 8 0 0 0 1 0 0 0 6 4 4 9 0 0 0 1 0 0 0 BON 5 0HWM EUN I C E 1 6WM EUN I C E 1 6 0O F SWDO BA R BA 1 6 5 * 8 0 MW BA R BA 1 6 5 * 8 0 BM BA R 6 0HWM BA R 9 0HWM BA R 9 0HTWM WDC 3 2 1 6MW WDC 3 2 1 6 C H WDC 3 2 1 6MB A 4 2 3 9 8 E X P G EVA 1 7 5WM G EVA 1 7 5WBM G E F EN 1 5 2 * 7 5 wh G E F EN 1 6 0 * 7 5 wh G E F EN 1 7 0 * 7 5 wh 4 , 7 0 0 4 , 8 0 0 4 , 8 0 0 4 , 8 5 0 3 , 6 0 0 6 , 8 0 0 9 , 5 7 0 1 0 , 9 4 0 9 , 8 4 0 1 0 , 9 4 0 9 8 0 9 8 0 9 8 0 1 , 5 8 8 1 , 6 8 0 1 , 8 0 0 6 4 0 1 7, 6 5 0 2 0 , 5 5 0 9 , 1 8 0 1 0 , 2 8 0 5 6 0 74 0 8 4 0 8 , 6 3 0 7, 5 5 0 8 , 6 3 0 6 , 3 5 0 1 6 , 7 5 0 1 7, 9 0 0 7, 9 2 0 8 , 0 6 0 8 , 3 4 0 ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח 152*71*77 לבן מבריק F.S אסתר אמבטיה 160*71*77 לבן מבריק F.S אסתר אמבטיה 170*71*77 לבן מבריק F.S אסתר אמבטיה 176*71*77 לבן מבריק F.S אסתר אמבטיה ס"מ ניקל מט 100 אקווה וואל תעלה אקס ליין ברז פרי סטנדינג לאמבטיה ניקל 170*85*60 לבן מט F.S ארבל אמבטיה 160*80*58 אפור מט F.S אריאל אמבטיה 160*80*58 לבן מט F.S אריאל אמבטיה 160*80*58 שחור מט F.S אריאל אמבטיה לבן ויטרה 150/70 באלאנס אמבטיה לבן ויטרה 160/70 באלאנס אמבטיה לבן ויטרה 170/70 באלאנס אמבטיה לבן 170/75 באלאנס אמבטיה לבן 120/75 באלאנס אמבטיה ישיבה לבן 130/75 באלאנס אמבטיה ישיבה 50*10*8 לבן מט 50 בון מדף 160*80*55 לבן מט F.S בלה אמבטיה 160*80*55 לבן/עץ F.S בלה אמבטיה 165*80*59 לבן מט F.S בר אמבטיה 165*80*59 שחור מט F.S בר אמבטיה 90*12*12 לבן מט 60 בר מדף 90*12*12 לבן מט 90 בר מדף 90*12*12 עם מתלה מגבת לבן מט 90 בר מדף ברז פרי סטנד לבן מט איטלקי WDC ג'ובני ברז פרי סטנד ניקל איטלקי WDC ג'ובני ברז פרי סטנד שחור מט איטלקי WDC ג'ובני ג'ונו ברז פרי סטנדינג ניקל 175*75*70 לבן מט F.S גבע אמבטיה 175*75*70 לבן/שחור מט F.S גבע אמבטיה 152*75*58 לבן מבריק F.S גפן אמבטיה 160*75*58 לבן מבריק F.S גפן אמבטיה 170*75*58 לבן מבריק F.S גפן אמבטיה מק " ט תא ו ר מ ו צ ר מח י ר צ ר כ ן בקט ל ו ג

2 0 8 List of Catalouge Numbers G E F EN 1 8 0 * 8 0 wh DORON 1 5 0 * 7 0 WH DORON 1 6 0 * 6 9 WH DORON 1 7 0 * 7 0 WH H e l e n 1 6 8 * 7 8 W D y l a n 1 7 0 * 7 5 WH B R ENDA 1 5 0GM B R ENDA 1 5 0WM B R ENDA 1 5 0 BM KOKO 1 7 0 * 8 0 whm EVA 1 7 0WM 5 0 5 6 9 9 0 1 0 0 0 5 0 5 6 9 9 1 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 5 3 0 0 0 1 0 0 0 6 0 5 4 0 0 0 1 0 0 0 5 3 5 0 0 0 9 7 0 0 0 WA L S E 3 0 BWM WA L S E 3 0 B BM WA L S E 4 5 BWM WA L S E 4 5 B BM WA L S E 3 0HWM WA L S E 3 0H BM VA L NC I A 2 0 T BWM VA L NC I A 2 0 T B BM VA L NC I A 4 5WM VA L NC I A 6 0WM VA L NC I A 2 5 HWM VA L NC I A 2 5 H BM A R HS 1 8 5 An t i c 1 5 5W An t i c 1 7 0W TAU - 1 0 0 / 1 0 0 W 8 , 5 0 0 6 , 6 5 0 6 , 6 5 0 6 , 8 6 0 6 , 3 8 0 6 , 3 8 0 1 7, 1 0 0 1 4 , 8 0 0 1 7, 1 0 0 1 7, 8 0 0 1 8 , 2 0 0 1 5 , 5 0 0 9 , 2 0 0 8 3 5 9 0 0 9 7 5 4 2 , 0 0 0 6 4 0 7 7 0 1 , 2 8 0 1 , 4 1 0 6 7 0 7 9 0 3 3 0 3 8 0 3 3 0 4 1 0 2 8 0 3 3 0 6 , 2 4 1 5 , 4 4 0 5 , 9 4 0 1 , 7 1 6 ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח 180*80*58 לבן מבריק F.S גפן אמבטיה 150*70*56 לבן מבריק F.S דורון אמבטיה 160*69*57 לבן מבריק F.S דורון אמבטיה 170*70*59 לבן מבריק F.S דורון אמבטיה 168*77*67 לבן מבריק F.S דניאל אמבטיה 170*75*59 לבן מבריק F.S דפנה אמבטיה 150*75*55 אפור מט F.S דריה אמבטיה 150*75*55 לבן מט F.S דריה אמבטיה 150*75*55 שחור מט F.S דריה אמבטיה הדס 170*80*58 לבן מט F.S הדס אמבטיה 170*75*58 לבן מט F.S הילה אמבטיה אביק + חורים לברז + פנל + לבן 160 הליס מערכת עגולה אביק + רגלי פילוס + לבן 160 הליס מערכת עגולה לבן מרובע ויטרה 70/70 הרמוני אגנית לבן מרובע ויטרה 80/80 הרמוני אגנית לבן מרובע ויטרה 90/90 הרמוני אגנית 190*90 עץ לבן F.S וואטר ג'ולס אמ 30*10*70 לבן מט 30 ווילס מדף 30*10*70 שחור מט 30 ווילס מדף 45*10*70 לבן מט 45 ווילס מדף 45*10*70 שחור מט 45 ווילס מדף 30*10*70 לבן מט 30 ווילס מדף תלוי 30*10*70 שחור מט 30 ווילס מדף תלוי 20*6.5*2.5 וולנסיה מחזיק נייר לבן מט 20*6.5*2.5 וולנסיה מחזיק נייר שחור מט 45*5*5 לבן מט 45 וולנסיה מתלה מגבת 60*5*5 לבן מט 60 וולנסיה מתלה מגבת 2.5*4.5*7 וולנסיה קולב בודד לבן מט 2.5*4.5*7 וולנסיה קולב בודד שחור מט 185*120 ונוס אמבטיה זוגית לבן 155*75*72 לבן מבריק F.S זוהרה אמבטיה 170*75*72 לבן מבריק F.S זוהרה אמבטיה 100*100 טאו אגנית לבן מק " ט תא ו ר מ ו צ ר מח י ר צ ר כ ן בקט ל ו ג

2 0 9 ט י ם״רש י מת מק TAU - 1 5 0 / 1 0 0 W TAU - 1 0 0 / 8 0 W TAU - 1 0 0 / 8 0 WM TAU - 1 2 0 / 8 0 W TAU - 1 4 0 / 8 0 W TAU - 8 0 / 8 0 W TAU - 8 0 / 8 0 WM TAU - 1 0 0 / 9 0 W TAU - 1 2 0 / 9 0 W TAU - 1 4 0 / 9 0 W TAU - 1 6 0 / 9 0 W TAU - 9 0 / 9 0 W TAU - 9 0 / 9 0 WM TOR I NO4 5WM TOR I NO6 0WM TOR I NO 5 0HOWM TOR I NO 5 0HOBM TOR I NO 7 0HOWM TOR I NO 7 0HOBM TOR I NO4 0HWM TOR I NO4 0H BM TOR I NO 5 0HWM TOR I NO 5 0H BM 5 7 0 2 0 0 0 1 0 0 0 5 4 9 6 0 0 0 1 0 0 0 5 4 9 7 0 0 0 1 0 0 0 5 4 9 8 0 0 0 1 0 0 0 5 4 9 9 0 0 0 1 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 5 5 0 3 0 0 0 1 0 0 0 5 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 , 3 3 2 1 , 6 7 2 2 , 0 6 8 1 , 8 4 8 1 , 8 9 2 1 , 4 5 2 1 , 6 7 2 1 , 6 7 2 1 , 76 0 1 , 76 0 2 , 4 2 0 1 , 5 4 0 1 , 7 1 6 4 6 0 5 4 0 2 8 0 3 3 0 3 1 0 3 6 0 2 3 0 2 8 0 2 6 0 3 1 0 1 , 6 5 0 1 , 7 0 0 1 , 7 5 0 1 , 8 0 0 2 , 0 5 0 2 , 1 5 0 2 , 3 5 0 2 , 5 5 0 2 , 7 5 0 2 , 9 5 0 ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח ש״ח 150*100 טאו אגנית לבן 100*80 טאו אגנית לבן לבן מט 100*80 טאו אגנית לבן 120*80 טאו אגנית לבן 140*80 טאו אגנית לבן 80*80 טאו אגנית לבן לבן מט 80*80 טאו אגנית לבן 100*90 טאו אגנית לבן 120*90 טאו אגנית לבן 140*90 טאו אגנית לבן 160*90 טאו אגנית לבן 90*90 טאו אגנית לבן לבן מט 91*90 טאו אגנית לבן 45*5*5 לבן מט 45 טורינו מתלה מגבת 60*5*5 לבן מט 60 טורינו מתלה מגבת 5*4*4.5 לבן מט 5 טורינו קולב אוואלי 5*4*4.5 שחור מט 5 טורינו קולב אוואלי 7*4*4.5 לבן מט 7 טורינו קולב אוואלי 7*4*4.5 שחור מט 7 טורינו קולב אוואלי 4*4*4 לבן מט 4 טורינו קולב עגול 4*4*4 שחור מט 4 טורינו קולב עגול 5*5*4 לבן מט 5 טורינו קולב עגול 5*5*4 שחור מט 5 טורינו קולב עגול לבן 90/70 אגנית שטוחה T70 טי לבן 100/70 אגנית שטוחה T70 טי לבן 110/70 אגנית שטוחה T70 טי לבן 120/70 אגנית שטוחה T70 טי לבן 130/70 אגנית שטוחה T70 טי לבן 140/70 אגנית שטוחה T70 טי לבן 150/70 אגנית שטוחה T70 טי לבן 160/70 אגנית שטוחה T70 טי לבן 170/70 אגנית שטוחה T70 טי לבן 180/70 אגנית שטוחה T70 טי מק " ט תא ו ר מ ו צ ר מח י ר צ ר כ ן בקט ל ו ג

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=